warning icon
YOUR BROWSER IS OUT OF DATE!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Please try Firefox or Chrome!

Over ons kantoor

Over ons kantoor (rechtsvorm en organisatie)
Roelofs & Drubbel Advocaten is een samenwerkingsverband van individuele advocaten in de vorm van een kostenmaatschap. Binnen dit samenwerkingsverband voeren de advocaten ieder voor zichzelf zelfstandig de rechtspraktijk uit. Hoewel iedere advocaat binnen het samenwerkingsverband zelfstandig werkt, delen de advocaten hun kennis met elkaar. Bij een complexe zaak kan de hulp en expertise van een collega-advocaat worden ingeroepen.

Over laagdrempeligheid
Roelofs & Drubbel Advocaten kenmerkt zich door laagdrempeligheid. Een oriënterend gesprek van een half uur met één van onze advocaten is gratis en verplicht u tot niets. Tijdens dit gesprek bespreekt u het gerezen geschil met een advocaat en wordt een inschatting gemaakt van uw juridische mogelijkheden en risico’s. Voordat wij voor u aan het werk gaan worden de kosten van rechtsbijstand met u besproken.

Advocatuur is persoonlijke dienstverlening
Als u een opdracht tot juridische dienstverlening heeft gegeven aan één van onze advocaten, dan heeft u een overeenkomst gesloten met deze individuele advocaat. Hij of zij zal uw belangen behartigen en u persoonlijk te woord staan. In geval van afwezigheid door bijvoorbeeld ziekte of vakantie, zal een collega-advocaat als waarnemer functioneren.


Goed om te weten:

Advocaten zijn aan regels gebonden
Een advocaat heeft rechten gestudeerd aan een Nederlandse universiteit en is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten, ook wel kortweg “NOvA” genoemd (gegevens NOvA: Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel. 070 – 335 35 35, info@advocatenorde.nl.). Wie niet voldoet aan het voorgaande, mag zichzelf geen advocaat noemen.
De NOvA is de beroepsorganisatie voor advocaten, die o.a. regels opstelt over hoe een advocaat zich hoort te gedragen. Vrijwel alle toepasselijke wetgeving en overige regels m.b.t. advocatuur kunt u vinden op de website van de NOvA.

Over beroepsaansprakelijkheid van advocaten (disclaimer)
Advocaten zijn verplicht verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid. Het samenwerkingsverband Roelofs & Drubbel Advocaten is een kostenmaatschap waarin de deelnemers zelfstandig de rechtspraktijk uitoefenen. Deze zelfstandigheid heeft ook betrekking op de beroepsaansprakelijkheid, welke slechts wordt aanvaard indien en voor zover de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar rechtens tot uitkering is gehouden.

Over onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Het samenwerkingsverband Roelofs & Drubbel Advocaten heeft een collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor de aangesloten individuele advocaten welke dekking geeft volgens de eisen van art. 6.25 van de Verordening op de advocatuur.
Gegevens van onze verzekeraar: Allianz Nederland Groep N.V., Coolsingel 120 I Postbus 761, 3000 AT Rotterdam tel. 088 577 2828.

Kantoorklachtenregeling Roelofs & Drubbel Advocaten
Artikel 1 begripsbepalingen
In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:
– klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of
de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering
van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de
declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
– klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
– klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht;
Artikel 2 toepassingsbereik
1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen
Roelofs & Drubbel Advocaten en de cliënt.
2. Iedere advocaat van Roelofs & Drubbel Advocaten draagt zorg voor klachtafhandeling conform
de kantoorklachtenregeling.
Artikel 3 doelstellingen
Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:
a. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op
een constructieve wijze af te handelen;
b. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
c. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
d. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
e. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en
klachtanalyse.
Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening
1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan
van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en
dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
2. Roelofs & Drubbel Advocaten heeft in de overeenkomst van opdracht opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling
niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij
de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.
3. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn
opgelost worden voorgelegd aan [rechtbank, bindend advies, arbitrage].
Artikel 5 interne klachtprocedure
1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar
een van de andere advocaten, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.
2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht
en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op
de klacht.
3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na
tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet
met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met
vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte
van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en
degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.
Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling
1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling
geheimhouding in acht.
2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.
Artikel 7 verantwoordelijkheden
1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact
en een mogelijke oplossing.
3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.
Artikel 8 klachtregistratie
1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.
3. De klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit over de afhandeling van de klachten en doet
aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.
4. Minimaal eenmaal per jaar wordt de verslagen en de aanbevelingen op het kantoor besproken en
ter besluitvorming voorgelegd.

loading
×